Brief ontvangen?
Bekijk uw dossier online of neem contact met ons op.
Heeft u een aanmaning van CIB ontvangen?
Log in op MIJNCIB om het openstaande bedrag te bekijken, direct te betalen, een betalingsregeling te treffen of online een bezwaar in te dienen.

Heeft mijn bedrijf goede algemene voorwaarden?

Direct contact met CIB incasso

Ik ontvang graag vrijblijvend informatie.

Doe de check!

Algemene voorwaarden zijn de spelregels op basis waarvan u of uw bedrijf een overeenkomst sluit met bijvoorbeeld de consument, zakelijke klant, partner of medewerker. Ondanks het feit dat deze niet verplicht zijn, zijn algemene voorwaarden inmiddels onmisbaar geworden bij het voorkomen van mogelijke conflicten en om uw bedrijf ten alle tijden in te dekken bij toekomstige geschillen. Lees hieronder waar u op moet letten bij het opstellen van goede algemene voorwaarden en doe de gratis online check op uw huidige voorwaarden!

Wat staat er in de algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden bevatten geen specifieke eisen waaraan moet worden voldaan. Wel zijn er een aantal zaken die vaak terugkeren, zoals:

  1. Definities • Benoem en definieer alle mogelijke termen. Denk hierbij aan uw juridische identiteit of het product of de dienst die u levert.
  2. Toepasselijkheid en reikwijdte • Stel vast in hoeverre u uw algemene voorwaarden van toepassing verklaart op een bepaalde soort overeenkomst, offerte of de door u geleverde producten of diensten.
  3. Tarieven en facturatie • Benoem alle tarieven en de manier waarop het bedrag wordt gefactureerd. U kunt bijvoorbeeld bepalen in hoeverre klachten over geleverde diensten de betalingstermijn opschorten of dat u in gedeelten mag factureren.
  4. Aansprakelijkheid • Een van de belangrijkste aspecten van uw algemene voorwaarden zijn de beperkingen en uitsluitingen van uw aansprakelijkheid voor schade welke kan ontstaan door uw producten en diensten.
  5. Levering van diensten en producten Een vaak terugkerend item in uw algemene voorwaarden zijn de regels die gelden voor de levering van het product of de aangeboden dienst. Denk hierbij aan levertijden – welke mogelijk enkel indicatief kunnen zijn.
  6. Garantie • Voor zover de wet dit toestaat, kunt u ook nadere regels stellen omtrent hoe garantie-afhandelingen plaatsvinden en in hoeverre uw klant hierop beroep kan doen.
  7. Privacy • Hoewel sinds mei 2018 de meeste bedrijven een apart privacy statement voeren vanwege de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), kunt u er ook voor kiezen om uw privacy statement op te laten nemen in uw algemene voorwaarden.


Sta sterk(er) met goede algemene voorwaarden.

Voor zover de wet dit niet in de weg staat, kunt u middels de bepalingen in uw algemene voorwaarden uw aansprakelijkheid aanzienlijk beperken en uw bedrijf beschermen tegen onverwachte schadeclaims. Zo zorgen deze ervoor dat u sterker staat in conflicten en kunt u hoge juridische kosten voorkomen. Het is een kleine investering, maar betaalt zich vrijwel altijd uit. Daarbij geeft het opstellen van goede algemene voorwaarden uw bedrijf jarenlang profijt.


Tips & tricks.

Om u te helpen bij het opstellen van goede algemene voorwaarden, geven wij u de 5 belangrijkste tips & tricks:

Tip 1: Geen onredelijke bepalingen.

Houdt rekening met alle regels en wetten die zijn opgesteld om de consument te beschermen. Overweeg altijd of een door u opgestelde bepaling niet valt onder de grijze, zwarte of blauwe lijst van (kennelijk) onredelijke bepalingen. De zwarte lijst laat bepalingen zien die onredelijk bezwaard zijn en mogen dus niet opgenomen worden in de algemene voorwaarden.

  • De grijze lijst laat bepalingen zien die op de grens liggen van wat redelijk wordt geacht. Of ze uiteindelijk onredelijk bezwaard worden, heeft alles te maken met het type bedrijf en de onderliggende casus.
  • De blauwe lijst laat de consumenten-richtlijn zien die vanuit Europa gelden en geeft bepalingen weer waarvan het vermoeden bestaat dat ze onredelijk bezwarend zijn. Deze komen over het algemeen veel overeen met de zwarte- en grijze lijst.

Tip 2: Schrik B2B relaties niet af.

In het opstellen van algemene voorwaarden richting bedrijven (B2B) bent u veel vrijer. Let wel dat uw potentiële afnemer mogelijk kan worden afgeschrikt door voor hem of haar negatieve afspraken en dat deze volgens de rechtspraak (ook in B2B-relaties) kunnen worden afgewezen.

Tip 3: Vergeet de overhandiging niet.

Als u wilt dat uw algemene voorwaarden ook daadwerkelijk van toepassing zijn op een overeenkomst, moet u ze overhandigen aan uw afnemer bij – of voorafgaand aan - het aangaan van de overeenkomst. Aangezien u de spelregels bepaalt, bent u ook degene die verantwoordelijk is voor het overhandigen van deze spelregels. 

Tip 4: Actualiteit.

Uw algemene voorwaarden moeten altijd actueel zijn. Natuurlijk kunnen er wetswijzigingen doorgevoerd worden of heeft u zelf een nieuwe dienst en/of product gelanceerd waar nieuwe spelregels voor opgesteld dienen te worden.

Tip 5: Laat uw algemene voorwaarden checken door een jurist.

Laat de algemene voorwaarden nakijken door een jurist, dan weet u zeker dat u met uw bedrijf goed zit. De juristen van Centraal Invorderings Bureau helpen u daar graag bij. Laat nu uw algemene voorwaarden gratis controleren.


Wilt u uw algemene voorwaarden inhoudelijk laten controleren of opstellen door een jurist? Neem dan contact met ons op. 
Contact


Zijn uw algemene voorwaarden in orde? Via deze gratis online check krijgt u direct antwoord. 

powered by Typeform

René Doornheim

(1987) is sinds 2013 als jurist verbonden aan Centraal Invorderings Bureau en is momenteel primair actief als compliance officer en legal counsel van het Centraal Invorderings Bureau. René is vaardig in het opstellen - of beoordelen van bestaande - algemene voorwaarden, (vaststellings)overeenkomsten en een AVG-proof privacybeleid. Daarnaast is René ervaren in het bijstaan van ondernemingen in het communiceren met toezichthouders zoals de ACM